obowiązujące Fundacje prawo

pdf 1 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (aktualnie obowiązująca)
pdf 1

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (aktualnie obowiązujące)

pdf 1 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (aktualnie obowiązujące)
pdf 1 Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (aktualnie obowiązująca)
pdf 1 Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (aktualnie obowiązująca)
pdf 1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową (aktualnie obowiązujące)
pdf 1 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (aktualnie obowiązujące)
strzalka czerw Powrót