BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

QR Code generator

poczta wolontariat

Wydawnictwo OPOR

wydawnictwo OPOR.png

poczta kp

Przydatne strony

pozytekgovpl
NGOpl
Avangarda

ZAŁACZNIK nr 5: Świadectwo HAREC w oparciu o ZALECENIE T/R 61-02

ZAŁĄCZNIK nr 5: ŚWIADECTWO HAREC W OPARCIU O ZALECENIE T/R 61-02
CERTIFICAT D’EXAMEN RADIOAMATEUR HARMONISE (HAREC) délivré sur la base de la Recommandation de la CEPT T/R 61-02
HARMONISIERTE AMATEURFUNK-PRÜFUNGSBESCHEINIGUNG (HAREC) nach CEPT Empfehlung T/R 61-02
1 The issuing Administration or responsible issuing Authority____________________________________________
of the country _____________________________________________________________________________________
declares herewith that the holder of this certificate has successfully passed an amateur radio examination which fulfils the requirements laid down by the International Telecommunication Union (ITU). The passed examination corresponds to the examination described in CEPT Recommendation T/R 61-02 (HAREC).
2 L'Administration ou l'Autorité compétente ____________________________________________________________
du pays ___________________________________________________________________________________________
certifie que le titulaire du présent certificat a réussi un examen de radioamateur conformément au règlement de l'Union internationale des télécommunications (UIT). L'épreuve en question correspond à l’examen décrit dans la Recommandation CEPT T/R 61-02 (HAREC).
3 Die ausstellende Verwaltung oder zuständige Behörde_________________________________________________
des Landes________________________________________________________________________________________
erklärt hiermit, dass der Inhaber dieser Bescheinigung eine Amateurfunkprüfung erfolgreich abgelegt hat, welche den Erfordernissen entspricht, wie sie von der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) festgelegt sind. Die abgelegte Prüfung entspricht der in der CEPT-Empfehlung T/R 61-02 (HAREC) beschriebenen Prüfung.
4 Administracja wydająca lub organ władzy odpowiedzialny za wydanie____________________________________
w kraju____________________________________________________________________________________________
niniejszym oświadcza, że posiadacz niniejszego świadectwa pomyślnie zdał egzamin na radiooperatora w służbie amatorskiej, który spełnia wymagania postawione przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (MZK). Zdany egzamin odpowiada egzaminowi opisanemu w Zaleceniu T/R 61-02 (HAREC).
5 Holders name     Nom du titulaire     Name des Inhabers    Imię posiadacza
___________________________________________________________________________________________________

Date of birth     Date de naissance     Geburtsdatum        Data urodzenia
___________________________________________________________________________________________________
6

Officials requiring information about this certificate should address their enquiries to the issuing national Authority or the issuing Administration indicated below.
Les autorités officielles désirant des informations sur ce document devront adresser leurs demandes à l'Administration ou à l’Autorité nationale compétente mentionnée ci-dessous.

Behörden, die Auskünfte über diese Bescheinigung erhalten möchten, sollten ihre Anfragen an die genannte ausstellende nationale Behörde oder die ausstellende Verwaltung richten.

Urzędnicy porzebujący informacji odnośnie niniejszego świadectwa powinni kierować zapytania do krajowego organu wydającego lub do administracji wydającej wskazanej poniżej.

Address/Adresse/Anschrift/Adres
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Telephone/Téléphone/Telefon/Telefon: ___________________________________________________________________________________________________

Telefax/Téléfax/Telefax/Fax: ___________________________________________________________________________________________________

Signature/Signature/Unterschrift/Podpis     Official stamp/Cachet Officiel/Offizieller Stempel/Pieczątka

(Place and date of issue/Lieu et date d’émission/Ort und Ausstelldatum/Miejsce i data wystawienia)

(wersja z dnia 4 października 2011 roku)

opracowanie Sekretariat OPOR
strzalka czerw Powrót

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

Orzel MON logo700x700

kbj logo

fixprint logo

logo krotka fala1

krotka fala technologia kosmos

krotka fala technologia organizacje

logo KF Warszawa ikona

logo KF Dabrowa ikona

marsz ikona1b

zaloba adamowicz

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

logo projekt finans

RDPP logo xkadencja 2015-2018

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

plakietka-inspektoratu-3

sekcja radio ZHR

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

sekcja radio ZHR Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok ssr logo ikona logo srg plakietka-inspektoratu-3