ZAŁĄCZNIK nr 1: Warunki wydania świadectw radiooperatora HAREC

ZAŁĄCZNIK nr 1: WARUNKI WYDAWANIA ŚWIADECTW RADIOOPERATORA HAREC

1.a Świadectwo HAREC zostanie wydane przez administrację CEPT osobie, która pomyślnie zdała krajowy egzamin na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie amatorskiej, który spełnia warunki określone w paragrafie 2 poniżej. (Krajowe pozwolenia będące odpowiednikami takich egzaminów znajdują się w Załączniku nr 2.
1.b Świadectwo HAREC zostanie wydane przez administrację spoza CEPT osobie, która pomyślnie zdała krajowy egzamin na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie amatorskiej, który spełnia warunki określone w paragrafie 2 poniżej. (Krajowe pozwolenia będące odpowiednikami takich egzaminów znajdują się w Załączniku nr 4.
1.c Świadectwo HAREC zostanie wydane na wniosek przez administrację CEPT radiooperatorowi, który pomyślnie zdał odpowiedni krajowy egzamin na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie amatorskiej przed wprowadzeniem programu nauczania do egzaminu HAREC.
1.d Pozwolenie opierające się na świadectwie HAREC pozwala na wykorzystanie wszystkich zakresów częstotliwości przeznaczonych dla służby amatorskiej oraz służby amatorskiej satelitarnej zatwierdzonych w kraju, w którym radiostacja ma być obsługiwana.
1.e Pozwolenia krajowe odpowiadające świadectwu HAREC i pozwolenia, wydane przez administracje  posiadaczom świadectwa HAREC uzyskanego w innym kraju, znajdują się w Załączniku nr 2 i Załączniku nr 4.
2.  Warunki egzaminów krajowych
Egzaminy krajowe, które upoważniają kandydata do otrzymania świadectwa HAREC powinny obejmować zagadnienia, z którymi radiooperator w służbie amatorskie może się zetknąć podczas przeprowadzania testów radiostacji i jej obsługi. Zagadnienia powinny obejmować przynajmniej wiedzę techniczną, wiedzę dotyczącą obsługi radiostacji oraz regulacji (zob. program nauczania do egzaminu).
3. Świadectwo HAREC
Świadectwo HAREC powinno zawierać przynajmniej następujące informacje, podane w języku kraju, w którym został wydany dokument, a także w języku angielskim, francuskim i niemieckim:
a) stwierdzenie pomyślnego zdania egzaminu, który spełnia warunki opisane w niniejszym Zaleceniu;
b) imię i nazwisko oraz datę urodzenia posiadacza świadectwa;
c) datę wydania świadectwa;
d) organ wydający świadectwo.

Potrzebne informacje można zawrzeć na świadectwie krajowym lub w specjalnym dokumencie (zob. Załącznik nr 5).

(wersja z dnia 4 października 2011 roku)

opracowanie Sekretariat OPOR
strzalka czerw Powrót