Dyplom 70 lat Armii Krajowej

70 ak

Regulamin akcji dyplomowej „Armia Krajowa - 70”


1. Akcja dyplomowa " Armia Krajowa - 70" zorganizowana jest dla uczczenia 70 rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową – największą organizację Ruchu Oporu podczas II wojny światowej. Akcja trwa od dnia 14 lutego  do 31 grudnia 2012. W rocznicę rozkazu przemianowującego ZWZ na Armię Krajową – w dniu 14 lutego (wtorek) zapraszamy na spotkanie eterowe w godzinach od 17 UTC do 21 UTC, rozpoczynające całą akcję.

2. Patronami honorowymi Akcji są: Marszałek Senatu RP, p. Bogdan BORUSEWICZ oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Zarząd Główny. Organizatorem akcji jest Inspektorat Łączności Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego, członek Ogólnopolskiego Porozumienie Organizacji Radioamatorskich, a w jego imieniu akcję koordynuje hm Marek Ruszczak, SP5UAR (award manager dyplomu „AK 70”).

3. Koordynator akcji dyplomowej zaprojektuje specjalne dyplomy dla uczestników akcji w dwóch klasach: „Korespondent” i „Organizator”. Jedyną podstawą przyznania dyplomu „Korespondent” jest ujęcie znaku wywoławczego w przesłanych do koordynatora logach odpowiedniej liczby stacji okolicznościowych. Podstawowy dyplom przekazywany będzie bezpłatnie drogą elektroniczną w wersji pliku  PDF. Na życzenie uczestnik akcji spełniający warunki dyplomu może otrzymać dyplom papierowy po przesłaniu do koordynatora akcji opłaty w wysokości 10 PLN (stacje SP) lub 2 IRC (stacje zagraniczne).

4. Organizatorzy apelują do wszystkich stacji klubowych w Polsce, aby z tej okazji pracowały pod znakami okolicznościowymi przez okres co najmniej 2 miesięcy, przypominając ważne akcje Armii Krajowej na swoim terenie. Apel ten kierujemy także do chętnych posiadaczy pozwoleń indywidualnych. Jedynym warunkiem udziału w akcji i otrzymania dyplomu w kategorii „Organizator” jest zgłoszenie pracy do koordynatora akcji oraz przesłanie logu w wersji elektronicznej (plik cbr lub adif).

5. Każda stacja okolicznościowa samodzielnie występuje o znak okresowy oraz samodzielnie projektuje i wykonuje karty QSL. Jedyną sugestią koordynatora jest zamieszczenie jednej ze stron karty napisu: „Armia Krajowa – 14 luty 1942” oraz informacji o patronacie honorowym nad akcją ze strony Marszałka Senatu RP oraz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Harmonogram pracy stacje ustalają samodzielnie – wskazane jest przekazywanie go na stronę internetową qrz.com oraz na stronę akcji obsługiwaną przez koordynatora.

6. Stacje okolicznościowe mogą pracować w systemie Multioperator / Multiband, tj. równocześnie na różnych pasmach i różnymi emisjami, przy czym obowiązkowa jest praca na falach krótkich emisją SSB. Do dyplomu zaliczane będą również łączności w zawodach krótkofalarskich krajowych i zagranicznych, pod warunkiem przestrzegania regulaminów tych zawodów.

7. Stacje SP, ubiegające się o dyplom „AK - 70” w klasie „Korespondent” powinny uzyskać w łącznościach ze stacjami okolicznościowymi nie mniej niż 70 punktów. Jedna łączność ma wartość 5 pkt. Do dyplomu zaliczana będzie tylko jedna łączność nawiązana z daną stacją okolicznościową niezależnie od daty, pasma czy emisji.

8. Analogiczne warunki obowiązują dla stacji EU przy czym jedna łączność ma wartość 10 pkt., oraz dla stacji DX, dla których jedna łączność na wartość 14 pkt.

9. Logi z akcji dyplomowej (obejmujące wszystkie nawiązane łączności) stacje okolicznościowe biorące udział w akcji przekazują do koordynatora na bieżąco, nie później jednak niż do dnia 22 stycznia 2013. Przekazanie logu jest warunkiem przyznania dyplomu w klasie „Organizator”.

10. Koordynator poda do publicznej wiadomości na stronie akcji logi on-line niezwłocznie po ich otrzymaniu. Jeżeli będzie to możliwe – koordynator uruchomi interaktywne mechanizmy sprawdzania logów oraz sprawdzania czy stacja spełniła warunki do uzyskania dyplomu.

11. Po zakończeniu akcji (najpóźniej do 28 lutego 2013 roku) koordynator poda wykaz stacji, które spełniły warunki dyplomu.

  

Inspektor Łączności

Chorągwi Stołecznej ZHP

Jarosław SZYMANIAK SQ5VJA 

Award Manager

Koordynator akcji dyplomowej

Marek RUSZCZAK SP5UAR


Materiał przygotowany przez - SP5UAR


strzalka czerw Powrót