Fundacja Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Radioamatorskich

Fundacja OPOR to inicjatywa mająca na celu zapewnienie pomocy w działalności Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Radioamatorskich a także wprowadzenia na teren Polski rozwiązań ułatwiających prowadzenie działalności radioamatorskiej. Fundacja została powołana aktem notarialnym podpisanym w dniu 8 marca 2012 roku w Kancelarii Notarialnej w Warszawie. Osobowość prawną Fundacja uzyskała na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. W dniu 29 października 2014 roku sąd postanowieniem przypisał fundacji satus Organizacji Pożytku Publicznego.

Swoją działalność Fundacja finansuje z majątku uzyskanego między innym z prowadzonej działalności gospodarczej, do której uprawniona jest albowiem po za rejestrem fundacji została wpisana równocześnie do rejestru przedsiębiorców.

Fundacja poza działalnością gospodarczą prowadzi również działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego zgodnie z przepisami Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Ta nowa inicjatywa nie ma zastępować dotychczas istniejących organizacji, ma tylko ich działalność uzupełniać. Dodatkowo Fundacja ma finansować przedsięwzięcia, które nie znajdują wsparcia finansowego ze strony innych organizacji.

Ważnym elementem działania Fundacji jest to, że Fundacja uzyskała, jako jedyna organizacja w sferze działalności organizacji radioamatorskich status podmiotu zawodowo wykonującego działalność lobbingową zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2005 roku, nr 169 poz. 1414 z późniejszymi zmianami) i została wpisana pod numerem 00244 w rejestrze podmiotów prowadzących działalność lobbingową.

Elementem działalności Fundacji jest również uruchomienie niezależnego od jakiejkolwiek organizacji członkowskiej biura QSL QSL POLAND, które świadczy usługę dla wszystkich zainteresowanych bez względu na przynależność organizacyjną i nie wymuszającego konieczność bycia członkiem organizacji.