BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

QR Code generator

poczta wolontariat

Wydawnictwo OPOR

wydawnictwo OPOR.png

poczta kp

Przydatne strony

pozytekgovpl
NGOpl
Avangarda

Informacja publiczna UKE w sprawie stosowania przepisów

uke logo

W dniu 22 lipca 2013 roku zwróciliśmy się do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o udostępnienie informacji publicznej w zakresie dotyczącej interpretacji przez niego przepisów przy wydawaniu pozwoleń radiowych w Służbie Radiokomunikacyjnej Amatorskiej.

Wniosek złożony za pośrednictwem platformy ePUAP miał następującą treść:

Wniosek
o informację publiczną

Działając na podstawie art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 10 w związku z art. 2, art. 3 ust 1 pkt 1, art. 3 ust 2, art. 13 i art. 14 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 roku nr 112 poz. 1198 z późniejszymi zmianami) w imieniu Fundacji OPOR wobec pojawiania się interpretowania przez Prezesa UKE zapisów Statutów i regulaminów podmiotów wnoszących o wydanie pozwoleń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej wnoszę o udzielenie informacji publicznej w zakresie:
1. na podstawie jakich przepisów prawa - proszę wskazać konkretny zapis prawny Prezes UKE uprawniony jest do interpretacji zapisów dokumentów wewnętrznych podmiotów starających się o pozwolenia radiowe w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej (tj. dokonywanie oceny i interpretacji statutu i regulaminów podmiotu),
2. na podstawie jakich przepisów prawa - proszę wskazać konkretny przepisów uprawniający Prezesa UKE do dokonywania oceny czy dany podmiot jest czy nie jest zwolniony z opłaty skarbowej z tytułu pozwolenia radiowego w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej,

Wniosek zgodnie z ustawą nie wymaga uzasadnienia, zakres informacji obejmuje zakres działania Prezesa UKE.

W odpowiedzi dnia 5 sierpnia 2013 roku drogą elektroniczną o godzinie 13:16 otrzymaliśmy odpowiedź o treści:

13 5116-21 DOK 49122 OPOR

W związku z treścią odpowiedzi zwrócono się telefonicznie o informację czy treść przysłanej odpowiedzi należy rozumieć, jako odmowę udzielenia udostępnienia informacji publicznej. Po przeprowadzonej rozmowie telefonicznej jako uzupełnienie informacji o godzinie 17:26 5 sierpnia 2013 roku otrzymaliśmy pismo następującej treści:

DZC-ZRA-5116-21 3 info uzupelniajace

I nie było by w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie powołane przepisy. Postanowiliśmy sprawdzić, co się kryje za powołanymi w piśmie uzupełniającym przepisami. Wygląda to następująco w punkcie pierwszym pisma:

art 145 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 nr 171, poz. 1800 z późniejszymi zmianami)
1. Pozwolenie określa:
1) uprawniony podmiot oraz jego siedzibę i adres;
2) rodzaj, wyróżnik typu oraz nazwę producenta urządzeń radiowych, których dotyczy pozwolenie;
3) warunki wykorzystywania częstotliwości;
4) warunki używania urządzenia, w szczególności rodzaj służby radiokomunikacyjnej lub sieci telekomunikacyjnej, w której urządzenie może być wykorzystywane;
5) okres ważności;
6) termin rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości, jednak nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia wydania pozwolenia.
7) (uchylony).

i

art 7 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U z 2013 roku, poz 267)
W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.

Gdzie w związku z tym w cytowanych w piśmie przepisach Prezes UKE doszukał się uprawnień do interpretacji zapisów dokumentów wewnętrznych podmiotów starających się o pozwolenia radiowe w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej (tj. dokonywanie oceny i interpretacji statutu i regulaminów podmiotu)?

Z przedstawionych przepisów prawa to nie wynika - chyba, że Prezes UKE dokonał swoistej kuriozalnej wykładni cytowanych przepisów. Ta sprawa powinna niewątpliwie w najgorszym wypadu zostać wyjaśniona na drodze postępowania sądowego, jeśli Prezes UKE nie zmieni swojego postępowania.

Przyglądając się przepisom cytowanym w punkcie drugiej pisma możemy przeczytać:

art 1 ust 1 Ustawy z dnia roku o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz 1635 z późniejszymi zmianami)
1. Opłacie skarbowej podlega:
1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
b) wydanie zaświadczenia na wniosek,
c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

i

§ 4 ust 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 roku, nr 187 poz. 1330)
1. Wydając wnioskodawcy lub dokonującemu zgłoszenia dokument potwierdzający dokonanie czynności urzędowej, zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), organ zamieszcza na nim adnotację, potwierdzona podpisem osoby dokonującej adnotacji, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego, w której:
1) określa wysokość uiszczonej opłaty — w przypadku gdy dokonano zapłaty opłaty skarbowej;
2) określa podstawę prawna jej niepobrania — w przypadku gdy przepisy odrębne dopuszczają możliwość rozpatrzenia wniosku mimo nieuiszczenia należnej opłaty;
3) określa podstawą prawna wyłączenia lub zwolnienia — w przypadku gdy:
a) czynności urzędowa, zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesja) nie podlegają opłacie skarbowej lub są od niej zwolnione albo
b) podmiot składający zgłoszenie lub wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) jest zwolniony od opłaty skarbowej.

oraz

art 143 ust 2 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 nr 171, poz. 1800 z późniejszymi zmianami)
2. Pozwolenie wydaje Prezes UKE w drodze decyzji.

I w tych cytowanych przepisach trudno doszukać się uprawnień Prezesa UKE do dokonywania oceny czy dany podmiot jest czy nie jest zwolniony z opłaty skarbowej z tytułu pozwolenia radiowego w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej. Prezes UKE ma tylko potwierdzić czy taka opłata została dokonana a jeśli nie to, z jakiego powodu. Z przedstawionych przepisów prawa nie wynika takie uprawnienie w żadnym stopniu. W tym zakresie Prezes UKE chyba dokonał swoistej kuriozalnej wykładni cytowanych przepisów. Ta sprawa powinna niewątpliwie w najgorszym wypadu zostać wyjaśniona na drodze postępowania sądowego, jeśli Prezes UKE nie zmieni swojego postępowania.

Czy w świetle przedstawionych faktów Prezes UKE Magdalena Gaj i jej podwładni w delegaturach działający w jej imieniu przekraczają swoje ustawowe uprawnienia? Na to pytanie każdy niech sobie odpowie sam.

My, jako organizacja nie będziemy dokonać interpretacji cytowanych przepisów czytamy je tylko tak jak one zostały zapisane. W tej sprawie poprosimy o wyjaśnienia naszych wątpliwości Kancelarię Prezesa Rady Ministrów (bo to premier wnioskuje o powołanie Prezesa UKE), Ministra Administracji i Cyfryzacji (bo to on nadzoruje Urząd Komunikacji Elektronicznej), Ministra Finansów (bo to on decyduje o sposobie pobierania opłaty skarbowej) oraz Rządowe Centrum Legislacji.

Informacja przygotowana przez Watchdog OPOR
strzalka czerw Powrót

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

Orzel MON logo700x700

kbj logo

fixprint logo

logo krotka fala1

krotka fala technologia kosmos

krotka fala technologia organizacje

marsz ikona1b

zaloba adamowicz

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

logo projekt finans

RDPP logo xkadencja 2015-2018

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

lacznosc zhp

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok ssr logo ikona logo srg