BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

QR Code generator

poczta wolontariat

Wydawnictwo OPOR

wydawnictwo OPOR.png

poczta kp

Przydatne strony

pozytekgovpl
NGOpl
Avangarda

Artykuł A.1

STATUT i REGULAMIN
1 REGIONU
MIĘDZYNARODOWEJ UNII RADIOAMATORSKIEJ (IARU)

PRZYJĘTE W NOORWIJKERHOUT 17 KWIETNIA 1987 ROKU i ZMIENIONY PAŹDZIERNIK 1992 (STATUT) i ZMIENIONY WRZESIEŃ 1995 (REGULAMIN) i ZMIENIONE KWIECIEŃ 2004 (REGULAMIN i STATUT) i ZMIENIONE MAJ 2006 (REGULAMIN i STATUT) i ZMIENIONY LISTOPAD 2008 (REGULAMIN) i ZMIENIONE SIERPIEŃ 2011 (REGULAMIN i STATUT)

A. STATUT
Artykuł A.1 Nazwa, cele, definicje i struktura
A.1.1 Nazwa organizacji to 1 Region Międzynarodowej Unii Radioamatorskiej, zwany dalej 1. Regionem IARU.
A.1.2 1 Region IARU działa w sposób niezależny na mocy niniejszego Statutu i Regulaminu, ale zgodnie ze Statutem IARU.
A.1.3 Do celów 1. Regionu IARU należy ochrona, promocja i rozwój służb amatorskich i satelitarnych służb amatorskich szczególnie w zakresie przepisów ustanowionych przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) oraz wsparcie Stowarzyszeń Członkowskich w dążeniu do tych celów na szczeblu krajowym w szczególności:
A.1.3.1. - reprezentacja interesów radioamatorskich na konferencjach i poza nimi oraz na posiedzeniach międzynarodowej organizacji telekomunikacji jak również innych organizacji i poza nimi,
A.1.3.2. - promocja zawierania porozumień pomiędzy krajowymi stowarzyszeniami radioamatorskimi w zakresie wspólnych interesów,
A.1.3.3. - szerzenie krótkofalarstwa jako środka technicznego samokształcenia głównie wśród młodzieży,
A.1.3.4. - promocja badań technicznych i naukowych w zakresie radiołączności,
A.1.3.5. - popularyzowanie krótkofalarstwa jako środka udzielania pomocy w trakcie klęsk żywiołowych,
A.1.3.6. - promocja międzynarodowej dobrej woli i przyjaźni bez względu na aspekty polityczne, etniczne czy religijne,
A.1.3.7. - wsparcie Stowarzyszeń Członkowskich w rozwijaniu krótkofalarstwa jako cennego zasobu krajowego szczególnie w krajach rozwijających się,
A.1.3.8. - rozwój służb amatorskich w krajach niereprezentowanych przez Stowarzyszenia Członkowskie,
A.1.3.9. - wsparcie krajowych i międzynarodowych wysiłków prowadzących do uzyskania pozwolenia radiowego uznawanego międzynarodowo,
A.1.3.10. - promocja radioamatorskich przedsięwzięć sportowych,
A.1.3.11. - ochrona podstawowego, naturalnego i skończonego zasobu „zakres częstotliwości” przed zaburzeniami elektromagnetycznymi wywołanymi działalnością człowieka, które powodują szkodliwe zakłócenia w działaniu służby amatorskiej i satelitarnej służby amatorskiej.
A.1.4 W ramach niniejszego Statutu poniższe terminy oznaczają, co następuje:
A.1.4.1. SŁUŻBA AMATORSKA
Służba radiokomunikacyjna mająca na celu samokształcenie, nawiązywanie wzajemnych łączności i badania techniczne przeprowadzane przez amatorów, tj. odpowiednio uprawnione osoby zainteresowane techniką radiową, wyłącznie na potrzeby własne w celach niezarobkowych.
A.1.4.2. SATELITARNA SŁUŻBA AMATORSKA
Służba radiokomunikacyjna wykorzystująca stacje na satelitach Ziemi w tych samych celach, co służba amatorska.
A.1.4.3. REGULAMIN
Zasady 1. Regionu IARU przyjęte na mocy postanowień Statutu w celu zarządzania jego sprawami.
A.1.4.4. KONFERENCJA GENERALNA
Konferencja Generalna 1. Regionu IARU organizowana zwykle co trzy lata.
A.1.4.5. STOWARZYSZENIA CZŁONKOWSKIE
Krajowe stowarzyszenie radioamatorskie z 1. Regionu, którego wniosek o członkostwo został zatwierdzony przez IARU.
A.1.4.6. 1 REGION
Obszar geograficzny, którego granice określono w pkt. 14 Regulaminu IARU. O ile w wymienionym Regulaminie nie stwierdzono inaczej, 1 Region zawiera się w granicach wyznaczonych przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) w podziale Ziemi w celu alokacji częstotliwości.
A.1.4.7. ORGANY WYSPECJALIZOWANE
Komitety, grupy robocze i koordynatorzy ustanowione i/lub wyznaczeni w trakcie Konferencji Generalnej.
A.1.4.8. W niniejszym Statucie i Regulaminie słowa wyrażające jedynie rodzaj męski odnoszą się również do rodzaju żeńskiego. Przypisy oraz numeracja artykułów, rozdziałów i akapitów są umieszczone jedynie w celu ułatwienia korzystania i nie stanowią części niniejszego Statutu, ani nie wpływają na jego interpretację.
A.1.5 1 Region IARU tworzą:
A.1.5.1. Stowarzyszenia Członkowskie,
A.1.5.2. Komitet Wykonawczy,
A.1.5.3. organy wyspecjalizowane.
A.1.6 Oficjalnym językiem 1. Regionu IARU jest język angielski.
A.1.7 Najwyższą władzę 1. Regionu IARU sprawują Stowarzyszenia Członkowskie.
A.1.8 Struktura i funkcjonowanie 1. Regionu IARU są określone w niniejszym Statucie i Regulaminie.

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

Orzel MON logo700x700

kbj logo

fixprint logo

marsz ikona1b

zaloba adamowicz

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

logo projekt finans

RDPP logo xkadencja 2015-2018

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

lacznosc zhp

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok ssr logo ikona logo srg