BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

QR Code generator

poczta wolontariat

Wydawnictwo OPOR

wydawnictwo OPOR.png

poczta kp

Przydatne strony

pozytekgovpl
NGOpl
Avangarda

Ogłoszenie w sprawie wyboru wykonawcy usługi hotelowej i konferencyjne

logo fundacja OPOR srednie

Ogłoszenie o konkursie w sprawie wyboru wykonawcy

nr FOPOR/2018/01 z dnia 16 kwietnia 2018 r.

usługi hotelowej i konferencyjne

1. Zamawiający:
Fundacja OPOR, z siedzibą Warszawa, ul. Mochnackiego 4/77, zarejestrowany w rejestrze fundacji KRS pod numerem 0000418242699 (dalej równie, jako: „OPOR”).
2. Opis przedmiotu Zamówienia:
Fundacja OPOR (OPOR) ogłasza postępowanie w sprawie wyboru dostawcy w związku z organizacją przez OPOR – KONGRESU KRÓTKOFALARSTWA POLSKIEGO – w 100 lecie niepodległości Polski.
Zamówienie obejmuje dostarczenie przez Wykonawcę: usługi hotelowej (noclegu), wyżywienia, wynajmu sal konferencyjnych w Warszawie lub najbliższej okolicy (do 20 km od granic miasta) wg poniżej specyfikacji:
ilość noclegów – dla 400 osób, dwa dni: piątek – sobota i sobota-niedziela,
wyżywienie całodzienne: śniadanie, obiad, kolacja dla 420 osób,
przerwy kawowe: 1 dzień cały i ½ dnia dla 420 osób,
-
uroczysta kolacja – dla 420,
sala konferencyjna – na 500 osób,
małe sale konferencyjne – na 30 - 80 osób – 5 sal ( 1 dzień ),
-
zabezpieczenie sal konferencyjnych w materiały biurowe (projektor, flipchart, mazaki, długopisy, kartki (notatniki ), etc.,
-
miejsca parkingowe dla gości,
Termin wykonania usługi: 19 -21 października 2018 r.
Szczegóły dotyczące ww. zamówienie, można uzyskać pod nr telefonu +48 663 107 003 lub adresem  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
3. Zakres oferty
Oferta winna zawierać:
a.
Nazwę oferenta
b.
Kalkulację cenową. Propozycja cenowa powinna uwzględniać wszelkie koszty składające się na cenę, w tym podatek VAT.
c.
Dane kontaktowe dostawcy, w tym adres e-mail, na który dostawca otrzymywać będzie wszelkie informacje związanie z niniejszym Ogłoszeniem, w tym informacje o wyborze oferty.
d.
Kopię dokumentów rejestrowych Oferenta lub wydruk Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z właściwego rejestru, aktualnego na dzień złożenia oferty;
e.
Lokalizacje miejsc noclegowych i ich standard oraz menu wyżywienia i przerw kawowych
f.
zabezpieczenie miejsc wystawienniczych, wg schematu dla jednego stanowiska:
-
2 stoły,
-
2-4  krzesełka,
-
miejsce na baner, rollup’y, ścianki wystawiennicze,
-
można wskazać wydzieloną strefę gdzie będą wszyscy wystawcy
-
ilość wystawców ( określić przewidywaną ilość ),
4. Kryteria wyboru Dostawcy
Kryteria wyboru dostawcy obejmują:
a.
oferowana cena – 50%
b.
standard usługi hotelowej, sal konferencyjnych i wyżywienia – 30%
c.
proponowane usługi dodatkowe w ramach ceny – 20%

Wybór dostawcy na podstawie ww. kryteriów należy wyłącznie do OPOR. Zamiarem OPOR jest poznanie ofert oraz wynegocjowanie jak najlepszych warunków realizacji Przedmiotu Ogłoszenia. OPOR zastrzega sobie prawo wyboru dostawcy według swojego uznania i wyłącznie według przyjętych przez siebie kryteriów, jak również niewybrania żadnej oferty i wówczas przepis art. 72 § 2 Kodeksu cywilnego nie będzie miał zastosowania.
5. Podstawa formalna przeprowadzenia postępowania
Niniejsze postępowanie nie jest objęte przepisami Prawa Zamówień Publicznych.
Podstawę formalną jego przeprowadzenia stanowi Uchwała Zarządu Fundacji OPOR oraz niniejsze Ogłoszenie. Zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego, niniejsze Ogłoszenie stanowi jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Samo Ogłoszenie nie stanowi oferty.
Przed złożeniem oferty Zamawiający dopuszcza zadawanie pisemnych pytań (za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ). Po złożeniu ofert Organizator dopuszcza przeprowadzenie dodatkowych negocjacji.
Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta oraz zostać złożona w zamkniętej kopercie przesłanej pocztą na adres Fundacja OPOR w Warszawie, 02 – 042 Warszawa ul. Mochnackiego 4/77 lub droga elektroniczna na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w tym wypadku dokumenty winny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub dopuszczalne jest brak podpisu kwalifikowanego (w tym wypadku dokumenty przesłane droga elektroniczną będą podlegać weryfikacji) najpóźniej we wtorek 15 maja 2018 r. do godz. 23.59 decyduje data wpływu do fundacji.
Kopertę należy opisać w następujący sposób: „OFERTA W POSTĘPOWANIU FOPOR/2018/01”.
W przypadku przesyłki listowej bądź kurierskiej decyduje data i godzina wpływu przesyłki do Fundacji OPOR.
6. Postanowienia końcowe

Oferty niespełniające wymagań opisanych w niniejszym Ogłoszeniu nie będą brane pod uwagę przez OPOR.
OPOR poinformuje dostawców, którzy przedstawili oferty o wyniku niniejszego konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazane przez dostawców adresy e-mail. Niepodanie adresów e-mail skutkować będzie brakiem możliwości uzyskania informacji o wyniku konkursu ofert.
Wybór oferty i poinformowanie dostawcy o jej wyborze przez OPOR nie stanowi przyjęcia oferty. Umowa zostanie zawarta w momencie podpisania przez dostawcę i OPOR odrębnego dokumentu zawierającego treść szczegółowej umowy regulującej zasady wykonania przedmiotu zamówienia.
OPOR zastrzega sobie prawo przedstawienia wzoru takiej umowy a dostawca przyjmuje to do wiadomości.
OPOR zastrzega sobie prawo do: odwołania konkursu ofert w całości lub w części w każdym czasie, niedokonania wyboru żadnej oferty, zmiany terminów wyznaczonych w niniejszym Ogłoszeniu, żądania dodatkowych szczegółowych informacji i wyjaśnień od dostawcy.

Fundacja OPOR

strzalka czerw Powrót

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

fixprint logo

zaloba adamowicz

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

logo projekt finans

RDPP logo xkadencja 2015-2018

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

lacznosc zhp

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok ssr logo ikona logo srg